Call us: +91-177-2629880

Team

Rajneesh Rana

Rajneesh Rana

Server Administrator
Aditya Thakur

Aditya Thakur

Freelance Blogger
Ravinder Makhaik

Ravinder Makhaik

M.D. & Chief Editor
Virender Thakur

Virender Thakur

CEO
Avnish Katoch

Avnish Katoch

CSO
Kamal Thakur

Kamal Thakur

COO
Mohinder Thakur

Mohinder Thakur

CTO
Jagdish Bhatt

Jagdish Bhatt

Editor
Kuldeep Chauhan

Kuldeep Chauhan

Social Media Expert
Pratima Kalra

Pratima Kalra

Content Manager